Indkaldelse til generalforsamling i KUG

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Sportsdykkerklubben Kolding Undersøiske Gruppe (KUG)

  • Dato: Onsdag den 12. marts 2014
  • Tid : 19:00
  • Sted: Kolding Bibliotek lokale 1

Dagsorden i henhold til §11 i klubbens vedtægter

  • A: Formandens og udvalgenes beretning.
  • B: Fremlæggelse af regnskabet.
  • C: Behandling af indkomne forslag
  • D: Fastsættelse af indskud og kontingenter
  • E: Valg af bestyrelse og suppleanter
  • F: Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, altså senest onsdag den 26. februar.

Denne indkaldelse er sendt bekendtgjort med opslag på hjemmeside, i klublokale og i fællesmail.

Vel mødt